Formasaun Tirocinante

Reportagem: Frater Juvito Gama SDB,   
Fotos: Irm. Adriano M. de Jesus SDB
 Timor Leste, 20-23 de Abril de 2017 – Formasaun ba tirocinante sira hahu iha loron 20-23 Abril 2017 iha Comunidade Maumali, Maliana. Loron ne’e sai loron importante ba tirocinante sira tamba dala ida tan halibur hamutuk hodi fahe ba malu esperiensia pastoral nebe ida-idak halao iha uma sira. Nune’e, hahu halo viajem husi Dili ba Maliana tuku 14.00 – 18.30, continua hodi prepara-an ba orasaun.Materia sira nebe oferese iha loron formasaun nian:
  1. Comunga Cristo hodi moris hanesan Nia
(Apresentador: P. Rolando, SDB)
  1. Estreia Reitor Maior nian kona ba Familia
(Apresentador: P. Manuel Pinto, SDB)
  1. Discernimento Vocasional
(Apresentador: P. Joao Laba Tolok, SDB)Materia tolu ne’e mak aprezentador sira aprezenta ba Tirocinante sira, hodi reflete no fahe ba malu iha tempu grupu nian. Nota katak Tirocinante sira fahe loloos sira nia experiensia ksolok no susar nebe sira hetan iha sira nia Pastoral, bazeia ba formasaun sira ne’e. hetan ksolok tamba experimenta Jesus nia ksolok iha Komunidade ida-idak, liu-liu  Salesiano sira nia akollementu no akompanamento ba destinatariu sira. Iha tempu nebe hanesan sai dezafiu mos tamba falta de acompanamentu husi Komunidade, nune’e sai ameasa ba sira nia Vokasaun.Em geral formasaun ba loron tolu la’o di’ak no tulun tebes Tirocante sira hodi tama klean iha moris nu’udar Religioso Salesiano, hadomi Jesus liu husi Vokasaun ne’ebe  sira simu, Komunidade ne’ebe hela ba no kman ne’ebe ida-idak  hodi tulun no akompana foinsa’e sira iha aspetu spiritual no humanu nian. Formasaun ne’e mos hetan akompanamentu husi ekipa formador (P. Manuel Pinto, SDB no Ir. Adriano, SDB) ne’ebe dedika sira nia an hodi akompana Tirocinante sira durante loron tolu iha Mau-Mali. Tirocinante sira ne’ebe tuir formasaun ne’e hamutuk na’in ruanolu (20 pessoas), composto husi Komunidade ida-idak. Ikus liu ekipa formador hamutuk ho Tirocante sira agradese ba Maromak ba Nia domin, agradese ba hirak ne’ebe fo formasaun no mos ba Komunidade ne’ebe simu Tirocante sira hodi hala’o sira nia formasaun.1 2 3